Türkiye'nin Toprak,Bitki ve Su Varlığı

 

10. SINIF

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Türkiye'de toprak tiplerinin dağılışında hangi faktörlerin etkisi daha belirgindir?

İklim, bitki örtüsü, ana kayanın özelliği, yer şekilleri ve canlılar

2. Alüvyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.

Alüvyal topraklar çok verimlidir. bu sebeple buralarda birim alandan alınan verim yüksektir.

3. Çernezyomlar verimli olmalarına rağmen bu topraklarda fazla tarım yapılamaz. Neden?

ülkemizde çernezyom toprakları Erzurum-Kars platosunda görülür. buranın iklim şartları tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğinden tarım gelişmemiştir. Çok uzun ve sert geçen kış şartları bir çok tarım ürünün burada yetişmesini engeller.

4. Sanayide kullanılan topraktan neler üretilmektedir?

Seramik, porselen, çömlek, tuğla ve kiremit üretiminde kullanılan ana ham madde kildir.

5. Ülkemizde bitkilerin çeşitlenmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.

  • İklim tiplerinin çok çeşitli olması
  • Yer şekillerinin ve yükseltinin kısa mesafede çeşitlilik göstermesi
  • Matematik konum olarak orta kuşakta yer alması gibi faktörler etkilidir

6. Bitki örtüsü üzerinde etkili olan iklim elemanlarını yazınız.

Sıcaklık ve yağış

7. Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarıyla güneye bakan yamaçları arasındaki bitki örtüsü farklılıklarını yazınız. Bu farklılıklara yol açan faktörleri açıklayınız.

Kuzey Anadolu Dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında yağış miktarı fazla olduğundan orman bakımından zengindir. Güney yamaçlarda yağışlar azalmasına bağlı olarak bitki örtüsü seyrekleşir, bozkırlar ortaya çıkar.Bakı etkisinden dolayı Kuzey Anadolu Dağlarının güney yamaçlarında orman üst sınırı daha yüksektir.

8. Karadeniz kıyıları hariç, ülkemizin diğer yerlerinde genellikle tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur. Neden?

Karadeniz kıyıları haricinde diğer yerlerde yaz kuraklığı etkilidir. bu sebeple Karadeniz kıyıları haricindeki diğer yerlerde kesilen, tahrip edilen ormanların kendini yenilemesi zordur.

9. Karadeniz kıyılarında deniz seviyesinde başlayan orman, güney kıyılarımızda daha üst seviyelerde başlamaktadır. Bu durumun nedeni açıklayınız.

Yağış miktarı ve nemliliklerinin farklı olması etkili olmuştur.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

1. Delta ovalarımız genellikle …alüvyal… topraklarla kaplıdır.

2. …Humus…. toprağın rengini koyulaştırır.

3. Topraktaki organik madde miktarı öncelikle …iklim ve bitki örtüsüne... bağlıdır.

4. …Garig…. denilen çalı topluluğu, makilerin tahrip edildiği yerlerde oluşmuştur.

5. Belli bir yükseltiden sonra ağaç türü bitkilerin yetişememesi, …sıcaklığın…… düşmesi ile ilgilidir.

6. Kuzey Anadolu Dağları’nın Karadeniz’e bakan yamaçlarındaki ormanları, ..nem........ istekleri fazla

olan ağaç türleri oluşturur.

7. …Bozkır(Sstep)……. ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan cılız bitki topluluğudur.

8. Ülkemizin ..iç ......... kesimlerinde bozkırlar geniş yer tutar.

9. Çoruh Nehri’nde …rafting……. sporu yapılmaktadır.

10. Denizli Sarayköy'de …Jeotermal Enerji….. santrali bulunmaktadır.

11. Türkiye’deki denizlerden …balıkçılık, ulaşım ve turizm…… alanlarında faydalanılmaktadır.

12. Van Gölü sularının sodalı olmasının nedeni …volkanik arazide oluşmuş olmasıdır.…..

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını  belirtiniz.

1. Alüvyal topraklarda genellikle tarım yapılmaktadır. Doğru

2. Kahverengi orman toprakları ülkemizin her tarafında yaygındır. Yanlış

3. Konya Ovası bütünüyle alüvyal topraklarla kaplıdır.Yanlış

4. Litosol topraklar, iç bölgelerdeki dağların yamaçlarında yaygındır.Doğru

5. Delta ovalarında genellikle alüvyal topraklar bulunur.Doğru

6. Karadeniz kıyılarında makiler geniş yer kaplamaktadır.Yanlış

7. Türkiye, bitki türleri bakımından zengin bir ülkedir.Doğru

8. Ülkemizin iç kesimlerinde bozkırların geniş yer kaplaması, sadece iklimle ilgilidir.Yanlış

9. Türkiye'de bitki örtüsünün çeşitlenmesinde yer şekillerinin önemli etkisi vardır.Doğru

10. Türkiye'de doğudan batıya gidildikçe akarsuların hidroelektrik potansiyeli artar.Yanlış

11. Türkiye'de fay kuşakları ile sıcak su kaynakları arasında paralellik vardır.Doğru

12. Türkiye'nin bütün baraj göllerinde kültür balıkçılığı yapılır.Yanlış

13. Tuz Gölü havzası sıcak su kaynakları bakımından zengindir.Yanlış

14. Türkiye akarsuları denge profiline ulaşmıştır.Yanlış

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Türkiye'deki toprak tipleri ve dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Heyelanlar

B) Bitki örtüsü

C) İklim

D) Yer şekilleri

E) Ana kaya

CEVAP A

2. Yurdumuzda makiler Akdeniz'de 800 m'ye, Ege Bölgesi'nde 500-600 m'ye, Marmara'da ise 300-400 m'ye kadar görülür. Bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak

B) Yağış miktarı

C) Sıcaklık

D) Yer şekilleri

E) Eğim

CEVAP C

3. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne kanıt olamaz?

A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi

B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi

C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken başlaması

D) Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi

E) Dağınık ve toplu yerleşmelerin görülmesi

CEVAP C

4. Türkiye'de göllerden yararlanma şekilleri aşağıda verilmiştir. Bunlardan hangisi için gölün derin ve büyük olması gereklidir?

A) Tuz elde etme

B) İçme suyu üretme

C) Taşımacılık

D) Enerji üretme

E) Balıkçılık

CEVAP C

5. Maki, Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki topluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi maki türü değildir?

A) Mersin

B) Kocayemişi

C) Defne

D) Söğüt

E) Yabani zeytin

CEVAP D

6. Aşağıdaki göllerden hangisi ülkemizde görülmez?

A) Tektonik göller

B) Moren set gölleri

C) Volkanik gölleri

D) Heyelan set gölleri

E) Alüvyal set gölleri

CEVAP B

7. Ege Bölgesinde makilerin kıyıdan iç kısımlara doğru genişlemesinde aşağıdakilerden hangisinin payı fazladır?

A) Dağların uzanış yönünün

B) Enlemin

C) Boylamın

D) Yükseltinin

E) Yıllık sıcaklık farkının

CEVAP A

8. Yer şekillerinin engebeli, eğimin fazla olduğu yerlerde hidroelektrik enerji potansiyeli yüksek olur.

Bu bilgiye göre aşağıdaki akarsularımızdan hangisinin hidroelektrik enerji potansiyeli daha yüksektir?

A) Susurluk

B) Fırat

C) Gediz

D) Aksu

E) Sakarya

CEVAP B

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !