Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri


NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?

NÜFUS ARTIŞININ OLUMSUZ SONUÇLARI

 • Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

 • Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi)  yatırımlar artar.

 • Tasarruflar azalır.

 • Kalkınma hızı yavaşlar.

 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.

 • Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

 • İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

 • Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

 • Çevre sorunları artar.

NÜFUS ARTIŞININ OLUMLU SONUÇLARI

 • Mal ve hizmetlere talep artar.

 • Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.

 • Üretim ve vergi gelirleri artar

 • Ülke savunmasına katkısı olur.

 • İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır

2. Coğrafi konum ve iklim koşullarının nüfus dağılışı üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

Coğrafi konum bir yerin iklimini ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler. bu durum da nüfusun dağılışını etkiler. örnek coğrafi konum olarak kutup bölgesinde bulunan bir yerde yaşanan elverişsiz iklim şartları insan hayatını ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğinden bu tür yerler seyrek nüfuslanmıştır.

3. Nüfus sayımlarında hangi bilgileri öğrenebiliriz?

 •  Nüfus miktarı

 •  Yaş grupları

 •  Kent ve kır nüfusu

 •  Nüfusun eğitim durumu

 •  Nüfusun mesleklere göre dağılımı

 •  Nüfusun cinsiyet durumu

 •  Nüfus hareketleri

4. Kuzey Yarım Küre'de nüfusun Güney Yarım Küre'ye göre fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

 • Karaların Kuzey Yarım Küre'de daha geniş alan kaplaması,

 • Sanayinin gelişmiş olduğu merkezlerin Kuzey Yarım Küre'de daha fazla olması

 • Kuzey Yarım Küre'nin yeraltı kaynakları bakımından zengin olmasıdır.

5. Nüfus artış hızını düşüren nedenler hangileridir?

 • Aile planlamaları

 • Kadının çalışma hayatına girmesi

 • Ülkenin savaşa girmesi

 • Doğal afetlerin yaşanması

 • Eğitim seviyesinin yükselmesi

 • Gelişmişlik seviyesinin artması

6. Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etmen nedir?

Ülkenin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı az iken , az gelişmiş ülkelerde bağımlı nüfus oranı fazladır.  Çünkü az gelişmiş ülkelerde doğum oranları fazla, gelişmiş ülkelerde doğum oranı azdır.

7. Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısını açıklayınız.

 • Genç nüfus oranı azdır.

 • Ortalama insan ömrü uzun olduğundan yaşlı nüfus oranı fazladır.

 • Çalışan nüfus oranı fazladır.

 • Bağımlı nüfus oranı azdır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. İngiltere, İsveç, Norveç gibi ülkelerde nüfus artış oranı ......düşüktür.....

2. Nüfus yoğunluğu en az olan kıta ....Okyanusya.. (Avustralya)...dır.......

3. 1750-1950 yılları arasında nüfusu en çok artan kıtalar …Amerika.. ve …Okyanusya'dır....

4. Gelişmiş ülkelerde nüfus daha çok ....kentlerde....... yaşar.

5. Düzgün bir üçgene benzeyen piramide sahip ülkelerde yüksek …doğum… ve …ölüm.. oranları vardır.

6. Doğum oranı yüksek olan ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı fazla, …aktif.(Çalışan). nüfus oranı ise azdır.

7. Piramit tabanı dar olan ülkelerde …genç... nüfus oranı azdır.

Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını yanlarındaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

1. İlk modern nüfus sayımları Avrupa Kıtası’nda yapılmaya başlanmıştır. Doğru

2. Nüfus sayımları sonucunda, bir ülkedeki çalışan ve işsiz nüfus belirlenebilir. Doğru

3. Sanayi Devrimi’nden sonra nüfusun en çok arttığı kıta Avrupa'dır. Doğru

4. Nüfusu en çok olan kıta Asya'dır. Doğru

5. Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Doğru

6. Piramit tabanı geniş olan ülkelerde doğum oranı azdır. Yanlış

7. Çalışan nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde fazladır.Doğru

8. Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir.Yanlış

9. Dünya nüfusunun % 58’i Afrika Kıtası’nda yer almaktadır.Yanlış

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu olduğunu gösterir?

A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması

B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması

C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması

D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması

E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması

CEVAP B

2. Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranının hızla düştüğü bir ülkeye ait olabilir?

(Grafiklerde dikey eksen yaşı göstermektedir.)


CEVAP D

3. Bir ülkeye ait nüfus piramidinden aşağıdaki bilgilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Yaş grupları

B) Cinsiyet yapısı

C) Doğurganlık oranı

D) Şehir ve kır nüfusu

E) Ülkenin gelişmişlik durumu

CEVAP D

4. Aşağıdakilerden hangisi doğum oranını etkileyen etmenlerden biri değildir?

A) Ailenin eğitim durumu

B) Savaşlar

C) Ailenin ekonomik durumu

D) Evlenme yaşı

E) Nüfusun cinsiyet yapısı

CEVAP E

5. Bir ülkede nüfus dağılışı ile yıllık yağış dağılışı arasında benzerlik olması bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini doğrular?

A) Tarımda verim yüksektir.

B) İklimi insan yaşamına elverişlidir.

C) Yaşam büyük ölçüde doğal koşullara bağlıdır.

D) Nüfus yoğunluğu fazladır.

E) Hayvancılık gelişmiştir.

CEVAP C

6. Nüfus artış hızı dünyanın her yerinde aynı değildir. Aşağıda verilen alanların hangisinde nüfus artış hızı diğerlerine oranla düşüktür?

A) Latin Amerika

B) Güney Asya

C) Kuzey Amerika

D) Batı Avrupa

E) Okyanusya

CEVAP D

7. Aşağıdakilerden hangisi nüfus dağılışında etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?

A) Yer şekilleri

B) Madenler

C) Toprak verimliliği

D) Bitki örtüsü

E) İklim

CEVAP B

8. Aşağıdakilerden hangisi, insanlık tarihi boyunca nüfus artışında sıçramaya neden olan olaylardan biridir?

A) Doğal afetler

B) Turizmin gelişmesi

C) Tarıma geçiş

D) Göç hareketleri

E) Su kalitesinin yükselmesi

CEVAP C
 

http://www.kitapyurdu.com/default.asp?AID=15289 (Destek için ziyaret ediniz)

 ERGÜL ALAMAN- 0505 7910603

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !