Nüfus Politikaları

NÜFUS POLİTİKALARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sayfa 47)

1. Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?

Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulamaktadır.  1979 yılında resmen ilan edilmeyen tek çocuk siyaseti izlenmeye başlamıştır. daha sonra kırsal kesimden yakınmalar gelince 4 yıl sonra bir çocuk daha edinme hakkı  tanınmıştır. 2004 yılında köylerde nüfus ve aile planlaması politikasını uygulayan aileler için özel ödül sistemi  yürürlüğe girmiştir. Buna göre bir çocuğa veya iki kıza sahip köylü aileler, 60 yaşından sonra hükümetten özel ikramiye alacaktır.

2. Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?

 • Beslenme olanaklarının artması
 • Aile planlamaları
 • Kadının iş hayatına girmesi
 • Savaşlar, doğal afetler
 • Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
 • Eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesi
 • Yaşam standardındaki değişmeler

3.Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız.

4.Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?

 • Roma imparatorluğunun başkenti olması,
 • Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan'ı içine almış olması,
 • Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması,

5.Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI

 • Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir.

 • Yaşam standartları yükselir.

 • Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar.

 • Kişi başına düşen milli gelir artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI

 • Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.

 • Nüfus miktarı zamanla azalır.

 • Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.

 • Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.

 • Emekli nüfus miktarı artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI

 • Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

 • Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi)  yatırımlar artar.

 • Tasarruflar azalır.

 • Kalkınma hızı yavaşlar.

 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.

 • Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

 • İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

 • Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

 • Çevre sorunları artar.

NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI

 • Mal ve hizmetlere talep artar.

 • Piyasa genişler,yeni yatırım sahaları açılır.

 • Üretim ve vergi gelirleri artar

 • Ülke savunmasına katkısı olur.

 • İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır.

6. New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur?

 • ABD ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezi olması,
 • Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının burada toplanması
 • Dünyanın en önemli  finans merkezine sahip olması,
 • Sanayinin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması,

7.Bir ülkede çalışma çağı dışındaki nüfusun artmasının olumsuz yansımalarını belirleyiniz

Tüketim artar. İhracat azalır veya ithalat artar.

Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi)  yatırımlar artar.

Tasarruflar azalır.

Kalkınma hızı yavaşlar.

Kişi başına düşen milli gelir azalır.

Konut sıkıntısı olur. Sonuçta gecekondulaşma olur.

İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar.

 • Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.

 • Çevre sorunları artar.

8. Bir ülkede nüfus artış hızının sürekli azalması hangi olumsuzluklara neden olur?

 • Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar.

 • Nüfus miktarı zamanla azalır.

 • Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder.

 • Yaşlı nüfus artarken, çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. bu durum işgücü yetersizliğine neden olur.

 • Emekli nüfus miktarı artar.

9.Dünyanın en büyük şehirleri nerelerde kurulmuştur? Bunda hangi özellikler etkili olmuştur?

Dünyanın en büyük şehirleri orta kuşakta kurulmuştur. Bunda;

 • Deniz kenarında önemli limanlara sahip olmaları,

 • Doğal güzelliklere sahip olmaları,

 • Tarihi ve dini özelliğe sahip olmaları,

 • Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması

 • İşlek yollar üzerinde bulunması gibi özellikler etkili olmuştur.

10. Ölüm oranı, nüfus patlaması, nüfus planlaması,  nüfus politikası, aktif nüfus, demografik şişme kavramlarını açıklayınız.

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Şehirsel fonksiyonlar ....şehirleri çevresine göre bir cazibe merkezi haline getiren önemli unsurlar...dır.

2.Şehir sınıflandırılmalarında etkili olan faktörler ...sanayi, ticaret, turizm, liman, eğitim ve dini özellik...tir.

3.Bir şehir çok büyük alanları etkisi altına alıyorsa etki alanı ....küresel .... çaptadır.

4.Amsterdam'ın etki alanının küresel çapta olmasını sağlayan fonksiyonu...liman..dır.

5....Tarım... şehirleri bölgesel çapta etki alanına sahip iken ..sanayi şehirleri... gibi şehirlerin etki alanları küresel çaptadır.

6.New York'un küresel çapta etki alanı oluşturmasında ...şehrin... fonksiyonel özellikleri etkili olmuştur.

7.Bir şehrin bölgesel veya küresel etkiye sahip olmasında o şehrin ...nüfusu ve fonksiyonel .....özellikleri etkilidir.

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Aşağıdaki şehirlerden hangisi iktisadi fonksiyonlarına göre şehirler sınıflandırması içinde yer almaz?

A) Tarım  
B) Liman  
C) Ulaşım  
D) Maden   
E) Askerî

CEVAP E

2. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etkisi en azdır?

A) Şam     
B) Tokyo     
C) Paris     
D) Londra    
E) New York

CEVAP A

3. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman fonksiyonu sayesinde küresel bir etkiye sahiptir?

A) Marsilya    
B) Zürih    
C) Milano    
D) Moskova    
E) Mekke

CEVAP A

4. Aşağıdaki şehirlerden hangisi liman şehri değildir?

A) Amsterdam        
B) Marsilya        
C) İstanbul        
D) İskenderiye        
E) Varşova

CEVAP E

5. Nüfus özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfusunu artırıcı politika izlemesi

daha uygundur?

A) Almanya        
B) Çin        
C) Hindistan        
D) Türkiye        
E) Endonezya

CEVAP A

6. Aşağıdaki şehirlerden hangisi etkileri bakımından küresel bir güce sahiptir?

A) Manila        
B) Mekke        
C) La Paz        
D) Lizbon        
E) Mogadişu

CEVAP B

7. Herhangi bir yerleşmenin merkez hâline gelmesi ve etki alanını genişletmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Tarım        
B) Ulaşım        
C) Ticaret        
D) Nüfus        
E) Endüstri

CEVAP A

8. New York'un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkilidir?

A) Ulaşım        
B) Ticaret        
C) Tarım        
D) Maden        
E) Sanayi

CEVAP B

9. Nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerde genç nüfusa yapılan yatırımlar artmakta, buna bağlı olarak kalkınma hızı yavaşlamaktadır. Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde kalkınma süresinin en uzun olması beklenir?

A) Bulgaristan        
B) Fransa        
C) Finlandiya        
D) Afganistan        
E) Kanada

CEVAP D

10. Bir ülkede nüfus artış hızının azalması sonucunda aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenemez?

A) İşsizlik oranının azalması

B) İç ve dış göçlerin artması

C) Kalkınma hızının artması

D) Genç nüfus oranının azalması

E) Doğal kaynakların tüketiminin azalması

CEVAP B

11. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörlerden biri değildir?

A) Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi

B) Aile planlaması

C) Savaşların artması

D) Bebek ölüm oranlarının artması

E) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

CEVAP E

12. Nüfus artış hızının düşürülmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi daha etkili ve kalıcıdır?

A) Az çocuklu ailelere vergi muafiyeti

B) Çok sayıda hastane ve okul yapılması

C) Doğum kontrolünün yaygınlaştırılması

D) Küçük yaşta evliliklerin teşvik edilmesi

E) İç göçlerin teşvik edilmesi

CEVAP C

13. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı farklı bir nedene bağlıdır?

A) Marsilya        
B) Amsterdam        
C) İstanbul        
D) Rotterdam        
E) Paris

CEVAP E

14. Nüfus artış hızının artması aşağıdaki ülkelerden hangisinde bir sorun oluşturmaz?

A) Hindistan        
B) Fransa        
C) Pakistan        
D) Mısır        
E) Çin

CEVAP B
http://www.kitapyurdu.com/default.asp?AID=15289   (Destek için tıklayınız)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !